OmMej

Produktbild OmMej

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och Broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

OmMej är utvecklad för att möjliggöra för barn att berätta utan att prata. Barnet blir en självständig informant i kontakter med professioner som har som uppdrag och skyldighet att stödja och hjälpa barnet att nå sin fulla potential. Sammanställningen i OmMej-appen gör det enklare att tidigt prata om rätt saker. OmMej:s verksamhetssystem bidrar till att verksamheter som berör barn kan förverkliga ambitionen att insatser ska anpassas utifrån medborgarnas behov och förutsättningar, för att skapa en så god kvalitet som möjligt.

Produktbilder

Behov och nytta

OmMej är en interaktiv app utvecklad för Barn och Unga. Appen är anpassad till hur barn i dag är vana att interagera. Den är dynamiskt utformad. Innehåll och omfattning anpassas efter det enskilda barnets svar och sammanställningen av svaren utgår från ett salutogent perspektiv. Barnen kan självständigt och på ett normaliserande sätt får möjlighet att delge sin problembeskrivning utifrån viktiga frågeställningar som berör social situation, hälsa och utbildning. Barnet får i appen möjlighet att själv beskriva vad som oroar och vad hen vill ha hjälp med. Kopplat till appen finns flera artiklar i form av korta texter eller filmer. Dessa anpassas till barnens berättelse och syftar till att på ett normaliserande sätt beskriva vanliga problem och utmaningar kopplade till barnens ålder och situation. I de fall svaren indikerar att barnet utsätts för svårigheter, hot eller kränkningar ger artiklarna information om barns rättigheter, gällande lagstiftning, myndigheters uppdrag och skyldigheter samt information om organisationer som arbetar till skydd och stöd för barn och unga. Innan barnen loggar in i appen visas en film om Barnkonventionen och barns rättigheter.
Barnen får till sina svar i en sammanfattande berättelse. Svaren kopplas också till ett verksamhetssystem som är anpassat till skola, socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård. Verksamhetssystemet sammanställer barnets individuella svar och utgör ett stöd för fördjupade samtal kring det enskilda barnets situation. Underlaget bidrar till att samtal och stöd tidigt kan fokusera på vad som oroar den unge och vad hen vill ha hjälp med utifrån sin specifika situation. Systemet sammanställer risk- och skyddsfaktorer och utgör underlag för beslutsstöd och systematisk uppföljning på såväl individ- som verksamhetsnivå.

Exempel på produktimplementering

Flera kommuner runt om i Sverige använder OmMej-tjänsten inom såväl Social- som Skolförvaltningar samt inom Regionernas hälso och sjukvård.
kontakta gärna OmMej för referenser i Helsingborgs stad.

  • Vi har PUB-avtal, underleverantörsavtal etc. Samt hjälper gärna till att bistå med KLASSA-dokument.

Verksamheterna (oftast hela förvaltningar) betalar en licensavgift per månad. Avtal tecknas på 1år.

Kontakta OmMej på Info@ommej.se

Länk till webbutik: https://ommej.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

OmMej är ett socialt bolag som drivs av att ge barn och unga en möjlighet att tidigt, på sitt sätt kunna delge sin berättelse till vuxna. Grundarna bakom OmMej har gedigen erfarenhet från såväl kommunalt, regionalt och nationellt arbete med att göra brukare delaktiga, få till en tillitsbaserad styrning som utgår från brukarnas behov. Flera av grundarna har gedigen erfarenhet från forskning och utveckling av målgruppen.

Rulla till toppen