Memoplanner

Bild på personer som använder MEMOplanner

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

MEMOplanner är en digital kalender avsedd för personer som behöver ett utökat kognitivt stöd när det gäller tid, struktur, planering och grafisk tydlighet.
MEMOplanner skapar ökad självständighet, delaktighet och gemenskap för användaren eller boendet och hjälper användaren att ta kontroll över sin vardag, vilket i sin tur ökar möjligheten för användaren att leva ett rikare liv. Hjälpmedlet används idag både som ett personligt förskrivet hjälpmedel och som verksamhetsstöd inom både LSS- och äldreboenden, samt daglig verksamhet.
Du som använder MEMOplanner får hjälp med att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter du har bokade under dagen, veckan och månaden. Du får tydliga påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor.
Tavlans funktioner kan anpassas efter behov och förmåga, t.ex. vilka funktioner som ska vara tillgängliga och vilka bilder som ska användas. Via webbtjänsten myAbilia kan stödpersoner hjälpa till med användning och och hantering av MEMOplanner på distans.

Produktbilder

Behov och nytta

Från de kliniska utvärderingar, studier och användare vi har idag ser vi följande resultat:

 • Tidsorientering och tidsuppfattning hos användarna blir bättre
 • Användarna får ökad kontroll över dagliga aktiviteter och rutiner
 • Minskad stress och oro hos användare
 • Minskade konflikter mellan användare och personal/anhöriga
 • Ökad livskvalitet
 • Ökad självständighet
 • Ökad delaktighet på boende och hos användare

Vi ser från de boenden och användare vi har idag att många blir mer självständiga genom att användaren tydligt får information om dagens händelser och aktiviteter genom text och bild. Larm, checklistor eller anteckningar kan knytas till de olika aktiviteterna som ska genomföras vilket underlättar förståelsen.
Vi kan också med MEMOplanner skapa en ökad delaktighet för både brukare och personal på ett boende genom att tillsammans dokumentera bestämda aktiviteter. Detta leder ofta till att planeringen blir mer tidseffektiv, att fler aktiviteter genomförs och en ökad gemenskap bland de boende.
Användarna blir mer självständiga då de själva lätt kan se vad som händer under dagen genom att titta på tavlan istället för att i första hand behöva fråga exempelvis boendestödjare, personal eller en anhörig. Dessa kan istället hjälpa användaren med planering på distans genom webbtjänsten myAbilia.
Användare som använder MEMOplanner som ett personligt hjälpmedel hemma upplever ofta en större trygghet i sin vardag. Har användaren en telefon med Android kan de ladda ner MEMOplanner-appen och därmed alltid ha tillgång till sitt schema och inlagda aktiviteter.

Exempel på produktimplementering

MEMOplanner Large och Medium finns idag ute på många olika boenden inom både LSS- och äldreboenden. Vi finns också inom daglig verksamhet.

Exempel på 3 olika boende vi har idag är:

 • Kaggeledsbackens boende med särskild service, BmSS i Göteborg. Har en MEMOplanner Large i gemensamt utrymme. De boende är döva och har olika kognitiva funktionsnedsättningar av olika grader. Alla boende använder teckenspråk. Sedan Kaggeledsbacken införde MEMOplanner i sin verksamhet har de boende fått en ökad delaktighet och inflytande på både husmöten och i sin vardag. Det har varit tydligt att trygghet och delaktighet har ökat för de boende. Självständigheten har ökat genom att de boende kan gå till skärmen istället för att gå till personalen och att det är tydligt vilka aktiviteter som de kommit överens om. De behöver inte vara nära personalen för att få information tydligt och visuellt. Intresset för gemensamma aktiviteter har ökat, vilket både ökat gemenskapen och är tidseffektivt för personalen då flera boende följer med till ett färre antal aktiviteter.
 • Diademet, LSS-boende med unga vuxna i åldern 19-35 med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar i Norrköping. Varje lägenhet är utrustad med en MEMOplanner Large, totalt sett 12 st. Personalen upplever att de boende är mer självständiga, de klarar saker på ett enklare vis. MEMOplanner gör att det blir en ökad delaktighet i vardagen och de får bli mer självständiga vilket upplevs som väldigt positivt av de boende. Personalen tycker att de slipper pusha de boende då de enkelt själva kan se sina egna aktiviteter. Detta gör att de blir mindre tjat och konflikter. MEMOplanner skapar en större självständighet och trygghet i vardagen för de boende.
 • Ekens Äldreboende, Järfälla kommun i Stockholm. Äldreboende i 5 våningsplan med totalt 45 lägenheter. Har en MEMOplanner Large på varje våningsplan. MEMOplanner har gett de äldre en naturlig samlingspunkt dit man går för att få information om vad som händer under dagen, vilka aktiviteter händer idag, vilken mat som serveras och vilken personal som arbetar. De boende blir nyfikna på vad det är för roligt som ska hända och detta medför en ökad trygghet. Det blir också tydligt för både de boende och för deras anhöriga om vilka aktiviteter man gör på boendet. Verksamheten blir mer tillgänglig för anhöriga och det leder ofta till naturliga samtalsämnen mellan anhöriga och boende.
 • Våra säkerhetssystem är utvecklade med individers integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten.

 • Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att elektroniskt förvarade personuppgifter behandlas säkert.

 • Vi på Abilia värnar om integriteten hos de individer vars personuppgifter vi får tillgång till och hämtar in ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i de situationer där det behövs.

 • Abilia behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller för att kunna delge service eller återkoppling.

 • Här följer exempel på personuppgifterna vi kan komma att behandla:
  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Titel
  • Användarnamn
  • Organisation/företag
  • Fotografier/video
  • IP adress
  • Uppgifter som självmant och frivilligt uppgivits
  • Innehåll som individen själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 • Du som individ har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Du har rätt att begära ut aktuella uppgifter, ändra dina uppgifter och möjlighet att bli borttagen.

 • För mer information se länk till vår personuppgiftspolicy

MEMOplanner som verksamhetsstöd: Betalningen sker genom en engångskostnad, vilken inkluderar en 3-årig supportlicens med fria uppdateringar, möjlighet att installera app på Android-telefon, och tillgång till webbtjänsten myAbilia.

MEMOplanner finns även som ett personligt förskrivningsbart hjälpmedel inom Västra Götalands Regionen.

Köps från Abilia AB.

Förskrivs som personligt hjälpmedel genom Legitimerad Arbetsterapeut och/eller Hjälpmedelscentralen.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle där jämlikhet och mångfald råder. Vi ger människor möjlighet att delta i samhället och använda sina förmågor att leva ett rikare liv. Det är en mänsklig rättighet.

Abilias mål är att förenkla människors vardagsliv, oavsett vilka behov de har. Vi vill ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. Företagets grundare hade egna personliga erfarenheter av nära anhöriga som behövde hjälp. Som de sanna entreprenörer de var såg de lösningar där andra såg problem.

Vår ambition är att arbeta för de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Vi fokuserar på att ge personer med särskilda behov ett bättre liv genom förbättrade hälsovillkor, ökad delaktighet på arbetsmarknaden, bättre inlärningsmiljö i skolorna och självständigt boende hemma.

Vi utvecklar våra produkter utifrån vår omfattande erfarenhet av användarna och deras behov. Forskningsresultaten visar att våra hjälpmedel skapar struktur under dagen, ger möjlighet att kommunicera med andra, styra apparater i hemmet och att kunna kalla på hjälp. Abilia lägger stor vikt vid att erbjuda tjänster och support av hög kvalitet, för det är viktigt för våra användare och kunder. Abilia utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena kommunikation, kognition, omgivningskontroll och larm.

Abilia är ett internationellt företag och har kontor i Sverige, Norge och Storbritannien. I Sverige finns vi både i Stockholm och Göteborg. Våra produkter säljs och levereras till fler än 20 länder runtom i världen tack vare våra samarbetspartners och återförsäljare.
Abilia ägs av MedCap, ett nordiskt investmentbolag som satsar på etablerade företag inom life science med stor utvecklingspotential.

Rulla till toppen