Loopeli

Person samtalar med annan person via loopeli

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Loopeli är en videokommunikationstjänst byggd för äldre och personer med funktionhinder.
Möjligheten att kunna ringa och ta emot videosamtal skapar digital inkludering, minskar ensamheten och höjer livskvaliteten för medborgarna och deras anhöriga.
Samtidigt sparar tjänsten dyrbar tid för omsorgsverksamheter och hemtjänsten då personalen kan fokusera på mer kvalificerade uppgifter.

Produktbilder

Behov och nytta

Ger äldre och funktionsnedsatta en ökad livskvalitet:
Genom att enkelt och tryggt, på egen hand, kunna ringa och ta emot videosamtal från sina nära o kära så känner sig personerna mer självständiga. Kommunikationen kan bara ske med inbjudna medlemmar vilket helt motverkar bedrägerier och risken av att ringa fel. Digital inkludering innebär en större delaktighet och aktivitet i vardagen och minskar därmed den ofrivilliga ensamheten. Sammantaget ökar livskvaliteten och tillvaron får en guldkant.

Ger anhöriga en ökad trygghet:
När våra närstående tappar förmågan att kommunicera med digital teknik så finns bara fysiska besök kvar. Inget kan ersätta dessa fysiska besök, men det sätter ofta högre krav på de anhöriga och leder inte sällan till dåligt samvete då många vill vara mer delaktiga än de klarar av. Att din närstående själv kan ringa och svara när du ringer med video ger en trygghet då du blir tillgänglig men också har möjligheten att läsa av din närståendes mående. Detta ökar även livskvaliteten för de anhöriga.

Personal och verksamheten sparar tid:
Analyser visar att Loopeli kan spara dyrbar tid för personalen genom att de inte behöver vara delaktiga när omsorgstagaren ska kommunicera med sina anhöriga. Med den tiden kan verksamheten inte bara bibehålla utan kanske till och med öka kvaliteten på omsorgen då personalen kan lägga tid på mer kvalificerade arbetsuppgifter. Utöver tidsvinsten skapar Loopeli gladare omsorgstagare och anhöriga vilket ofta leder till mer positiva dialoger och en bättre arbetsmiljö.

Kommunen och samhället ökar effektiviteten:
Att låta välfärdsteknik ersätta arbetsuppgifter är bra och är ett måste i framtiden. Men något som är riktigt effektivt är om tekniken kan ta bort arbetsuppgifter helt.
Utöver att Loopeli direkt sparar tid för personalen inom omsorgen så är den långsiktiga effekten att behovet av omsorg minskar i takt med att vi får gladare och tryggare medborgare som känner sig mer delaktiga och mindre ensamma. En annan positiv effekt är att videosamtal kan ersätta fysiska besök om det finns risk för smittspridning.

Exempel på produktimplementering

Ordinarie boende:
Exempel på kommun: Östersunds kommun erbjuder privatpersoner möjligheten att använda Loopeli i syfte att minska ensamheten, öka tryggheten och delaktigheten med nära o kära vilket gör att de kan bo kvar hemma längre för att på så sätt sänka omsorgsbehovet och tycket på omsorgsplatserna

Korttidsboende/SÄBO:
Exempel på kommun: Östersunds kommun har och har nyttoanalyser som visar dels på kvalitativa nyttor men också på ekonomiska nyttor. 34,6h per och per medborgare enligt deras egna nyttoanalys.

Hemtjänst:
Exempel på kommun: Härryda kommun erbjuder Loopeli för personer med insatsen hemtjänst. Inte för att utföra hemtjänsten i sig utan för att minska behovet av hemtjänst.
Även här har Östersunds kommun gjort en nyttoanalys kring insatsen Social samvaro där det finns flertalet nyttor inkl den ekonomiska nyttan.

Kommuner och verksamheter behöver enligt underlag från Socialstyrelsen inte skriva något PUB-avtal då hanteringen av personuppgifter inte delges dem.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter.

Loopeli erbjuder en helhetspaketering med Surfplatta, ställ och Loopelilicens. Licensen hyrs på 12, 24, 36 månader och under licensperioden kan verksamheten/kommunen använda den för obegränsat antal familjer, men bara en åt gången.
I paketeringen ingår även
Uppstart och konfigurering och personanpassning samt all administration och support. Garanti och försäkring ingår under hela licensperioden.
Utbildning och introduktion för personal och anhöriga ingår.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Loopeli är ett privat bolag som startade 2019 pga att en familjemedlem fick en stroke och i samband med det så tappade han helt förmågan att kunna kommunicera med tekniken som fanns tillgänglig på marknaden. Vi byggde då Loopeli utifrån hans önskemål och det var att kunna kommunicera med sin familj, titta på bilder och lyssna på radio.
Vi har bara denna tjänsten och det ger oss möjlighet att fokusera på att utveckla den utifrån behoven hos användarna samtidigt som vi behöver anpassa den för omsorgsverksamheterna.

Rulla till toppen