Analytics

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

I Sverige har vi en åldrande befolkning vilket medför ett ökat behov av både hemtjänst och hälso- och sjukvård. Vi lever allt längre samtidigt som fler väljer att bo kvar hemma. Det gör att antalet individer som kommer att behöva vård och omsorg framöver kommer att öka. Det pågår också en omställning till nära vård där kommuner kommer att få ett allt större ansvar för mer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatserna. Till detta kommer att personalförsörjningen redan idag är en utmaning och risken för kompetensbrist är stor då antalet som utbildas inte överensstämmer med det ökade behovet. Sammantaget behöver den kompetens som finns tillgänglig utnyttjas på bästa möjliga sätt och till rätt saker.

Målet med Ensolution AI-modell Analytics är att identifiera individer med risk för omfattande framtida behov och med hjälp av specifikt riktade insatser arbeta förebyggande för att bromsa framtida behov av insatser inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Utöver detta erbjuder Analytics en dynamisk prediktionsmodell för att förutsäga behovet av framtida resurser baserad på målgrupper. Analytics ger alltså förutsättningar att gå från ett reaktivt arbetssätt till ett proaktivt datadrivet arbetssätt vilket också skapar möjlighet till snabbare omställning efter faktiska och kommande behov.

Analytics är utvecklat i ett nära samarbete tillsammans med Helsingborgs stad och är ett unikt sätt att kombinera data gällande behov av hemtjänst och hemvård.

Produktbilder

Behov och nytta

Målet med Ensolution AI-modell Analytics är att identifiera individer med risk för omfattande framtida behov. På så sätt kan kommunen sätta in specifikt riktade insatser i ett tidigt skede och arbeta förebyggande och proaktivt istället för reaktivt med generella insatser. Det är även möjligt att följa upp och synliggöra effekterna av insatserna som används för att stödja ett rehabiliterande förhållningssätt och hjälpa individer till en mer självständig vardag.

Exempel på produktimplementering

Ensolutions AI-modell Analytics är utvecklad i ett nära samarbete tillsammans med Helsingborgs stad och är testad i ett pilotprojekt inom hemvården.

  • Personen hanterar personuppgifter

Gränssnittet är förknippat med en licenskostnad. En engångskostnad utgår för konsultinsatsen för att implementera systemet

Tjänsten ägs helt och fullt och levereras av Ensolution.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Under 20 år har Ensolution arbetat med över 200 kommuner i Sverige. Över 2 300 genomförda projekt har gett oss ovärderliga erfarenheter. Under åren har vi utvecklat egna verktyg, system, metoder och modeller för att analysera och utveckla olika verksamheter. All utveckling sker tillsammans med våra kunder.

Ensolution har gedigna erfarenheter och hög kompetens inom områden som verksamhetsutveckling, ekonomistyrning, resursfördelning, verksamhetsgenomlysningar, m.m. Tillsammans har våra konsulter stor kompetensbredd, vilket gör det möjligt för oss att arbeta såväl kommunövergripande som med enskilda verksamheters strävan mot effektivt resursutnyttjande.

Gemensamt för Ensolution medarbetare är att alla har ett starkt samhällsengagemang. Konsulterna har ett genuint intresse för utveckling och effektivisering av offentliga sektorn, samt bred kunskap och lång erfarenhet av offentliga verksamheters behov och problematik. Ensolution brinner för att hjälpa verksamheterna till effektivt resursutnyttjande, som skall främja varje enskild individ – såväl brukare, som personal och kommuninvånare

Rulla till toppen